Problemen met uw advocaat?

 

Tuchtprocedures

 

Advocaten zijn gebonden door een deontologische regels, een gedragscode, die de behoorlijke uitoefening van het beroep moeten waarborgen.

Bijvoorbeeld :

  • het beroepsgeheim : informatie die u aan uw advocaat toevertrouwt en die alleen voor hem bestemd is, mag hij onder geen enkel beding publiek maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de verdediging van uw belangen.
  • behartigen van tegenstrijdige belangen : de advocaat behartigt enkel uw belang en mag niet eveneens een belang behartigen dat indruist tegen het uwe.
  • uw advocaat is onbereikbaar.
  • weigert het dossier over te maken aan uw nieuwe advocaat.

U kan dan klacht neerleggen tegen uw advocaat in handen van de stafhouder. Deze klacht moet schriftelijk, gedateerd en ondertekend te zijn. Anders is zij niet ontvankelijk.

De stafhouder, of de onderzoeker die hij aanstelt. zal een onderzoek voeren. Hij zal stukken verzamelen en de advocaat verhoren. U kan vragen om gehoord te worden. De stafhouder moet daarop ingaan. Vermits het onderzoek geheim is heeft u geen inzage in het dossier. U heeft wel recht op een kopie van uw eigen verklaring.

Na het onderzoek zal de stafhouder een beslissing nemen. Hij kan oordelen de zaak te seponeren en er dus geen gevolg aan te geven. Hij kan ook beslissen om de Voorzitter van de Tuchtraad te vatten. Deze is verplicht om de zaak te brengen voor de Tuchtraad.

Zowel van een beslissing van seponering als van verwijzing wordt u ingelicht. Gaat u niet akkoord met de beslissing van seponering of heeft de stafhouder geen beslissing genomen binnen de zes maanden, dan kan u de Voorzitter van de Tuchtraad vatten.

De Voorzitter van de Tuchtraad kan de beslissing van seponering bevestigen of ongedaan maken en de zaak toch verwijzen naar de Tuchtraad.

In geval de stafhouder geen beslissing binnen de zes maanden heeft genomen kan hij de stafhouder vragen om het onderzoek binnen een bepaalde termijn af te ronden. Hij kan ook het onderzoek naar zich toe trekken en zelf beslissen of er al dan niet reden is om de zaak voor de Tuchtraad te brengen. U wordt hiervan als klager in kennis gesteld.

Tenzij de advocaat de behandeling van de zaak voor de Tuchtraad met gesloten deuren vraagt, mag u deze zitting bijwonen. In elk geval heeft u het recht gehoord te worden door de Tuchtraad en met de advocaat geconfronteerd te worden.

De Tuchtraad kan vrijspreken of een sanctie opleggen, gaande van een vermaning, een berisping een schorsing van 1 dag tot 1 jaar tot een schrapping van de advocaat. De Tuchtraad kan geen schadevergoedingen toekennen. Krachtens de Grondwet kan dit enkel door de rechtbanken.

Tegen de beslissing is hoger beroep mogelijk bij de Tuchtraad van Beroep.

Meer info vindt u op de website van de Orde van Vlaamse Balies http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=55#d

 

Nuttige adressen :

Stafhouder van de Orde van Advocaten, Gerechtsgebouw, Smoldersplein 5, 3000 LEUVEN.

Tuchtraad voor Advocaten, Staatsbladsstraat 8, 1000 BRUSSEL.

Tuchtraad van Beroep, Staatsbladsstraat 8, 1000 BRUSSEL.