Wat kost een advocaat?

 

De informatieverplichting van de advocaat

 

Sinds 1 september 2009 zijn de advocaten die ingeschreven zijn aan de balie te Leuven verplicht om de cliënt te informeren. De tekst van het reglement luidt als volgt :

De advocaat deelt bij de aanvang van het mandaat aan zijn cliënt mee op welke wijze hij zijn ereloon en kosten berekent, behoudens wanneer de cliënt kan geacht worden de berekeningswijze reeds te kennen.

In voorkomend geval wijst hij erop dat de cliënt in aanmerking zou kunnen komen voor juridische tweedelijnsbijstand.

Hij vraagt de cliënt of hij kan genieten van de tussenkomst van een rechtsbijstands-verzekeraar.

Hij informeert de cliënt over de gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding in het kader van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat.

Vaak is het moeilijk om bij aanvang een nauwkeurige schatting van de kosten te geven. Hoe een zaak precies zal verlopen, hangt af van verschillende factoren. Het kan dus gebeuren dat uw advocaat meer tijd nodig heeft dan hij eerst had gedacht.

Het is daarom raadzaam om de financiële kant van uw zaak met uw advocaat te bespreken. Hij is verplicht u dan te informeren.

U kan ook een overeenkomst met uw advocaat afsluiten. De tekst van het modelcontract vindt u op de website van de Orde van Vlaamse Balies.