Waarom een advocaat?

 

Beroepsaansprakelijkheid

 

Advocaten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten en schade door de gebrekkige kwaliteit van hun dienstverlening (bijv. laattijdige vordering of rechtsmiddel, foutief of onvolledig advies of optreden zonder mandaat). De advocaat van de Leuvense balie is gedekt voor fouten in de beroepsuitoefening bij Amlin Europe (als hoofdverzekeraar) en medeverzekeraars Zurich en KBC Verzekeringen. De verzekeringsmakelaar is Vanbreda Risk & Benefits.

Waarvoor is hij verzekerd?

  • Burgerlijke aansprakelijkheid, zowel contractueel als extracontractueel, voor schade/nadeel toegebracht aan derden in de uitoefening van uw beroep. Dat houdt onder andere in: een vergissing of indiscretie; verlies, diefstal of beschadiging van minuten, stukken of documenten; diefstal, verduistering of oplichting door iedere persoon waarvoor hij als verzekerde aansprakelijk verklaard kunt worden.
  • Kosten voor wedersamenstelling van dossiers, archieven en documenten nodig voor het beroep van advocaat ingeval van diefstal, vernieling of verlies, ongeacht of hij als verzekerde daarvoor aansprakelijk is of niet.

Ook wanneer hij als scheidsrechter optreedt, als gerechtsexpert om een taxatie te doen van erelonen van confraters, als advocaat-bemiddelaar of advocaat-syndicus en als hij optreedt als gerechtelijk mandataris (behalve indien benoemd door de rechtbank van koophandel) is hij verzekerd.

De waarborg bedraagt 1.250.000,00 euro per schadegeval met een vrijstelling van 2.500,00 euro per schadegeval. Voor de advocaat-stagiair bedraagt de vrijstelling 1.250,00 euro en voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB 300,00 euro (zowel voor advocaten-stagiairs als tableau-advocaten).

De waarborg burgerlijke beroepsaansprakelijkheid uitbating van het kantoor (extra-contractuele aansprakelijkheid) is gedekt voor 6.200.000,00 euro (lichamelijke schade) en 620.000,00 (stoffelijke en onstoffelijke schade) per schadegeval.

Na het beƫindigen van de beroepsactiviteit is de tussenkomst van de verzekeraar beperkt tot eenmaal de waarborg van de polis voor alle schadegevallen samen. Verder is een zo ruim mogelijke anterioriteitsdekking afgesproken. In ieder geval doet u het best zo snel mogelijk aangifte van elk (potentieel) schadegeval bij makelaar Vanbreda Risk & Benefits. Zo kunt u, indien nodig, al overleg plegen met de raadsman van de verzekeraar.

Er is ook een polis insolvabiliteit afgesloten bij Amlin Europe. Die polis biedt geen bescherming aan de advocaten zelf, maar wel aan de slachtoffers van advocaten die misbruik maken van derdengelden. De uitgekeerde vergoedingen worden integraal teruggevorderd van de betrokken advocaten.